Απάντηση Υπηρεσίας Υγειονομικού σε επιστολή Π.Ο.Λ. για το π.δ.86/2022

 Παρατίθεται απάντηση Υπηρεσίας Υγειονομικού στην από 24-04-2023 επιστολή (εδώ) Π.Ο.Λ. για το π.δ.86/2022. 


ΘΕΜΑ:          «Απάντηση σε επιστολή Π.Ο.Λ. για το π.δ.86/2022».

Σχετ.: (α) Αρ.Πρωτ: 38/24-04-2023 Επιστολή ΠΟΛ.

(β) To με ΩΠ: 161406/05-23 μ.η.τ. Γρ.κ.Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επί ανωτέρω (α) σχετικής, κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

1.    Η Υπηρεσία μας εκτελεί τις διατάξεις του π.δ.86/2022, ως οφείλει κάθε Υπηρεσία με την έκδοση νομοθετήματος, κατά την αρμοδιότητα της. Η απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής του π.δ.86/2022 δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

2.    Κύρια πρόθεση του π.δ.86/2022 είναι η απονομή καθηκοντολογίου στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, γεγονός που θα εγγυάται την ασφαλή για τα ίδια εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, χωρίς υπερβάσεις που απαγορεύει αντικειμενικά η σημερινή κατάσταση της υγείας τους.

3.    Οι όποιες, ελάχιστες, περιπτώσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου από πολλών ετών και σήμερα η κατάσταση της υγείας τους είναι βελτιωμένη λόγω επικαιροποιημένων ιατρικών μεθόδων, κρίνονται αποκλειστικά με ιατρικά κριτήρια από την ΑΝΥΕ και προφανώς με την απαραίτητη τεκμηρίωση, με αποκλειστικό γνώμονα πάντα την διαφύλαξη της υγείας τους, λαμβάνοντας υπόψη και την επιθυμία των ιδίων των στελεχών, κατά την επανεξέταση τους.

4.    Αναφορικά με την δυνατότητα προσφυγής επί της εκ νέου εκδοθείσας απόφασης ΑΝΥΕ, το αρθ.13 του π.δ.37/2012 είναι εν ισχύ.

5.    Η ΥΥ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την μέριμνα που αφορά τις Κρίσεις Σωματικής Ικανότητας στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την περ.(β) της παρ.5 του αρθ.36 του π.δ.13/18 (Α'26) και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α'137). Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (portal.hcg.gr/Χρήσιμα/Πληροφόρηση/Υγειονομική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr στην ενότητα ''Για τον Πολίτη'').

6.    Συμπερασματικά, η εκτέλεση των διατάξεων του π.δ.86/2022, κατά λόγω αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας, φρονούμε ότι θωρακίζει τα δικαιώματα υγείας των στελεχών μας από τις σημερινές ασάφειες, ως προς την ασφαλή εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, αποτυπώνοντας την σημερινή κατάσταση της υγείας τους, και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τιμωρητική ή ανάλγητη ή στερούμενη της αυτονόητης ιατρικής ευθύνης, τόσο της ΥΥ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. όσο και της ΑΝΥΕ.

Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας.

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (ΥΙ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Γ.

Σχετική πρωτότυπη απάντηση Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

9%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparent
Νεότερη Παλαιότερη