Υπενθυμιστική Επιστολή ΠΟΛ για ΠΔ 86/2022

 


Πειραιάς, 16/05/2023

 Αριθ. Πρωτ.: 47/2023

 

Προς

1. Υπουργό Εθνικής Αμύνης

2. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

3. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας – Γ.Ε.ΕΘ.Α.

4. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού - Γ.Ε.Ν.

5. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Διευθυντή Κλάδου Δ΄ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

8. Πρόεδρο και Μέλη Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής Ναυτικού - Α.Υ.Ε.Ν.

9. Πρόεδρο και Μέλη Ανώτατης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής -Α.Ν.Υ.Ε.

   

ΘΕΜΑ: «Aναμονή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών για παροχή διευκρινίσεων και  

               στοιχείων αναφορικά με το ΠΔ 86/2022».

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 38/24-04-2023 Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών.

 

           1. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τελούμε εν αναμονή παροχής εκ μέρους σας και κατά λόγο αρμοδιότητας σας, των διευκρινήσεων και στοιχείων, που αιτηθήκαμε με την από 24-04-2023 σχετική Επιστολή μας, στην οποία παραθέσαμε εκτενή και λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με το νέο καθεστώς της καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα, ως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν δημοσίευσης του ΠΔ 86/2022, καθώς και αναφορικά με τη σημαντική βλάβη που προκαλείται, ένεκα έκδοσης του συγκεκριμένου ΠΔ, στα δικαιώματα των στελεχών ΛΣ με δυσίατα νοσήματα, που τελούν στην κατάσταση αυτή.

 

         2. Ειδικότερα δε, με την ως άνω σχετική Επιστολή μας, καλέσαμε όλα τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή του ΠΔ 86/2022, να απόσχουν από κάθε ενέργεια, που είναι ικανή να επιφέρει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο έννομη βλάβη σε στέλεχος ΛΣ υπηρεσίας γραφείου, τουλάχιστο έως ότου αποφανθεί σχετικώς το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώπιον του οποίου κατατέθηκε εμπροθέσμως η υπ΄ αριθμό Ε457/2022 Αίτηση Ακύρωσης της ΠΟΛ και λοιπών στελεχών ΛΣ σε υπηρεσία γραφείου κατά του ΠΔ 86/2022, η εκδίκαση, μάλιστα, της οποίας ορίστηκε για την 26-10-2023.  

 

         3. Δεδομένου, λοιπόν ότι επίκειται σε πολύ άμεσο χρόνο η εξέταση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης, κατά την οποία δικάσιμο έχουμε την ακλόνητη βεβαιότητα ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας θα προβεί στην ακύρωση των επαχθέστατων διατάξεων του ΠΔ 86/2022, που ρυθμίζουν εκ νέου και επί το χείρον τα περί καταστάσεως υπηρεσίας γραφείου στο Λιμενικό Σώμα, καθίσταται άκρως επιβεβλημένη η αναβολή ανάληψης οποιονδήποτε ενεργειών σας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του εν προκειμένω επίδικου ΠΔ και δη εκείνων που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν ανήκεστο και μη επανορθώσιμη βλάβη σε βάρος των στελεχών ΛΣ σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 86/2022.


         4. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες στον προσήκοντα και προβλεπόμενο χρόνο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης εκ μέρους σας να παρέχετε, κατά λόγο αρμοδιότητας, είτε μέρος είτε το σύνολο των αιτούμενων διευκρινήσεων και στοιχείων, θα αναγκαστούμε να προβούμε στη λήψη Εισαγγελικής  Παραγγελίας διότι, ως κατέστη σαφές και στην από 24-04-2023 σχετική Επιστολή μας, τα αιτούμενα προς χορήγηση στοιχεία συνιστούν δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για τη νομική επιστήριξη του Πρόσθετου Λόγου Ακύρωσης που προτιθέμεθα να υποβάλλουμε ενώπιον του ΣτΕ σε συμπλήρωση της ήδη κατατεθείσας υπ΄ αριθμό Ε457/2023 Αίτησης Ακύρωσής μας κατά του ΠΔ 86/2022.


 Για το ΔΣΝεότερη Παλαιότερη