ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος : Ενημέρωση προσωπικού Κ.Λ.Βόλου και 4ης ΠΕΔΙΛΣ για το νέο ΠΔ Μεταθέσεων.


Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος πραγματοποίησε την 7/4/21 ενημέρωσή των συνάδελφων στο Κ.Λ.Βόλου.


Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το νέο ΠΔ Μεταθέσεων που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στις τάξεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η Ένωσή μας ήταν η μόνη που αντέδρασε με ένστολη διαμαρτυρία πριν ένα έτος στην ψήφιση του Ν.4676/20 ενώ μέσω της Π.Ο.Λ. όπου και ανήκει θα συνεχίσει τον αγώνα προκειμένου να ανατρέψει το ισχύον σύστημα μεταθέσεων απευθυνόμενη σε όλους τους πολιτικούς φορείς αλλά και προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη και στο ΣτΕ. 

 

Καταγγέλλουμε κάθε υπεύθυνο για τη προώθηση και θέσπιση του νέου ΠΔ καθώς οι διατάξεις του είναι επιζήμιες για τα στελέχη του ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ :

 

Τακτικές μεταθέσεις .

1.       Δεν παρέχεται στα στελέχη πλέον η δυνατότητα επιθυμίας παραμονής ή μη.

Συνέπειες:

α. η μετακίνηση των συναδέλφων οι οποίοι θα υποχρεωθούν να μετατεθούν από μία υπηρεσία προς τον δηλωθέντα τόπο συμφερόντων τους χωρίς να το επιδιώξουν προκαλώντας ΄΄καραμπόλα΄΄ αρνητικών και άνευ ουσίας μεταθέσεων τόσο για αυτούς  όσο και για τους άλλους οι οποίοι θα υποχρεωθούν να φύγουν από τον τόπο επιλογής τους.

β. ο όγκος έκδοσης διαταγών μετάθεσης οι οποίες κατ’ουσίαν δεν απαιτούνται αλλά και το κόστος τους θα οδηγήσει σε μεγάλα οικονομικά μεγέθη.  

2.        Τόπος επιλογής: δεν δίνετε η δυνατότητα να δηλωθούν και να θεωρούνται ως ίδιος τόπος οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ:

·         των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

·         οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών

·         οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

 

Κατά συνέπεια οι υπηρετούντες στην Αττική, την Θεσσαλονίκη και όσοι υπηρετούν σε πόλεις που υπάρχουν ΠΕΔΙΛΣ ή άλλες Λιμενικές Αρχές ή υπηρεσίες που μπορούν να υπηρετήσουν τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει υποχρεωτικά να μετατεθούν εκτός του τόπου επιλογής τους αφού δεν τους παρέχετε η δυνατότητα να δηλώσουν μία από αυτές τις υπηρεσίες ως επιλογή μετάθεσης .

 Η στέρηση της επιλογής μίας υπηρεσίας που βάσει αντικειμενικών και υπηρεσιακών κριτήριων ΔΥΝΑΤΑΙ το στέλεχος να διεκδικήσει και να καταλάβει, κρίνεται ως αντισυνταγματική.     

 

 

3.       Ο διαχωρισμός των μορίων σε αντικειμενικά και υπηρεσιακά  δημιουργεί τεράστιες αδικίες.

Για πρώτη φορά γίνεται σαφής διαχωρισμός (δεν συμψηφίζονται) των αντικειμενικών από τα υπηρεσιακά κριτήρια τα οποία και δεν θα έχουν καμία επί της ουσίας αξία .

αΑντικειμενικά κριτήρια αποτελούν τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος βάσει των υπηρεσιών που έχει υπηρετήσει (απόσταση από τον τόπο συμφερόντων του σε συνάρτηση με το συντελεστή δυσκολίας διαβίωσης).

β. Υπηρεσιακά κριτήρια αποτελούν τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (αρχαιότητα), την υπηρεσιακή του απόδοση  και από τις υπηρεσίες των ειδικών κατηγοριών (πλωτά, Κ.Ε.Α, Μ.Υ.Α, Υ.Ε.Μ., Ε.Β./Λ.Σ). Τα υπηρεσιακά κριτήρια καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνει το στέλεχος από τα χρόνια υπηρεσίας του, από την ακέραια υπηρεσιακή του συμπεριφορά αλλά και από την προσφορά του στις ειδικές υπηρεσίες του Σώματος κατατάσσονται στη 3η  θέση σπουδαιότητας (μετά από αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια ) και στην ουσία δεν υπολογίζονται στη μετάθεση του στελέχους .   

 

4.       Τα κοινωνικά κριτήρια δεν αποτελούν μετρήσιμο μέγεθος αφού αναφέρεται ότι λαμβάνονται απλά υπόψη και δεν προκύπτει ότι δεσμεύουν το συμβούλιο μεταθέσεων.  

 Πλέον δεν είναι δεσμευτικό οι  έχοντες την επιμέλεια τέκνων που φοιτούν στην Β΄ και   Γ΄  τάξη  του Λυκείου να υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, καταλαμβάνοντας κατά προτεραιότητα τις κενές οργανικές θέσεις.

Αντ’ αυτού  θα εξετάζεται - λαμβάνετε υπόψη για τον σκοπό του κοινωνικού κριτηρίου η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων καθώς και όσα τέκνα είναι μαθητές στην Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου, χωρίς ΟΜΩΣ αυτό να είναι δεσμευτικό.

5.       Δεν διασφαλίζεται πλέον η συνυπηρέτηση μεταξύ των συζύγων στα Σ.Α και στις Ε.Δ. καθώς έχει απαλειφθεί η διάταξη για τη ΣΥΝΗΠΗΡΕΤΗΣΗ με αναφορά σε ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο και καθόριζε στο προηγούμενο ΠΔ 33/09 {τροποποίηση ΠΔ 97/12) ότι  η συνυπηρέτηση με σύζυγο στρατιωτικό ή αστυνομικό ή λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή δικαστικό λειτουργό, μετά από αίτηση είναι υποχρεωτική!

6.       Πλέον δεν δύνανται, εφόσον το επιθυμούν  οι υπηρετούντες σε Πλωτά Μέσα και αφού συμπληρώσουν το 45ο έτος της ηλικίας τους να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης για υπηρεσία ξηράς η οποία και ικανοποιείται προς κάλυψη κενής οργανικής θέσης. Αντιθέτως  θα παραμένουν στα πλωτά ακόμα και μέχρι την συνταξιοδότηση. Μόνο με απόφαση της Α.Ν.Υ.Ε  θα είναι εφικτή τυχόν μετάθεσή τους!

Έκτακτες μεταθέσεις . 

1.       Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όλων των βαθμίδων ανεξαρτήτως αν υπάγονται σε κατηγορίες με ιδιαίτερα κοινωνικά και ευαίσθητα χαρακτηριστικά (τρίτεκνοι-πολύτεκνοι- άτομα με σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας)  και ανεξαρτήτως  αν έχουν υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε δύσκολες υπηρεσίες και μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους ακόμη και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, δύναται να μετατεθούν εκτάκτως για υπηρεσιακές ανάγκες  (είτε χρειαστεί να συνεδριάσει το συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων είτε όχι) σε χρόνο ανύποπτο και χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας .

2.       Εκτάκτως  και χωρίς κάποια άλλη διαδικασία τα στελέχη θα μετατίθενται για τη κάλυψη θέσεων ευθύνης Προϊσταμένου ή Υπολιμενάρχη σε όλες τις Λιμενικές  Αρχές  (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Λ/Σ και τα Λ/Τ) αλλά και σε κάθε υπηρεσία που υπηρετούν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω διάταξη αφορά τους συναδέλφους κάθε βαθμίδας οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν σε κάποια θέση ευθύνης ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλει αίτηση ή όχι και χωρίς να έχουν το δικαίωμα επιλογής υπηρεσίας.

3.      Εκτάκτως και καταλαμβάνοντας πλέον θέσεις ευθύνης (έτσι βαφτίστηκαν) μετατίθενται οι κυβερνήτες και οι μηχανικοί των πλωτών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Μόνο ως αναβάθμιση των υπηρετούντων στα πλωτά του Λιμενικού Σώματος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ΠΔ Μεταθέσεων το οποίο απαλείφει τη διάταξη για το 45ο έτος ηλικίας των υπηρετούντων στα πλωτά καθώς θα έπρεπε να νομοθετηθεί και η διασφάλιση των προαναφερόμενων από τα 10 έτη υπηρεσίας τους σ’ αυτά και πάνω.

Επίσης θεωρείται σφάλμα η κατάργηση της διάταξης που έδινε το δικαίωμα στους υπηρετούντες στα ΠΑΘ μετά από 3 έτη υπηρεσίας να μπορούν να μετατεθούν στο τόπο επιλογής τους .

4.      Επιπροσθέτως και ενώ υπάρχουν ειδικές αναφορές στις Υπηρεσίες με ειδικά καθήκοντα και εκπαίδευση, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι Περιφερειακές Ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) παρά τα γεγονός ότι αυτές διέπονται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας και στελεχώνονται από στελέχη τα οποία έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως (Σχολείο Δίωξης Ναρκωτικών Λ.Σ.).   

 

Επιπρόσθετα:

 

Η κατανομή των οργανικών θέσεων όπως αυτή σχεδιάζεται θα δημιουργήσει δυσαναπλήρωτα κενά στα νησιά και ταυτόχρονα στοχοποιεί   σχεδόν όλες τις υπηρεσίες της ηπειρωτικής Ελλάδος οι οποίες από το 2015 και μετά έχουν αποδυναμωθεί στο μέγιστο βαθμό .

 

Παράλληλα θα καταστήσει τις νησιωτικές υπηρεσίες ως υποστελεχωμένες σε ποσοστό μέχρι και 50%  με αποτέλεσμα να γίνει ανέφικτη η μετάθεση και των στελεχών που υπηρετούν και σε αυτές και επιθυμούν τη μετακίνηση τους στο τόπο συμφερόντων τους.

 

Πρέπει να καταστεί σαφές  ότι ο επιμερισμός των οργανικών θέσεων αν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της συνολικής ανακατανομής επί των 9.500 θέσεων, καταληκτικά θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα φαινομενικά θα είχε λύσει! 

 

Σε ένα ΠΔ μεταθέσεων το οποίο θα έπρεπε να κάνει βήματα προς το μέλλον, μας προκαλεί εντύπωση που δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την οικογενειακή συνοχή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαζευγμένοι συνάδελφοι καθώς και το γεγονός ότι στον ένα εκ των δύο γονέα δεν αναγνωρίζονται τα τέκνα παρά τα γεγονός ότι το στέλεχος παραμένει γονέας με υποχρεώσεις, καταβάλλει διατροφή αλλά και υποχρεούται να καταβάλει και εισφορές στα ταμεία .

 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται πως η εφαρμογή του Π.Δ. 11/2021 είναι «εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα»  αφού από τη μία καθιστά υποχρεωτική τη διαδικασία μεταθέσεων  και από την άλλη  την καθιστά καταστροφική σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται.

 

Η ΕΠΛΣ Κεντρικής Ελλάδος θα συνεχίσει την ενημέρωση των συναδέλφων  και σε άλλες υπηρεσίες ενισχύοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειες της για ανατροπή του

 ΠΔ Μεταθέσεων ¨ΕΚΤΡΩΜΑ¨ .  
     “ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ’’  

     Αναγνωρισμένο σωματείο με αριθ. 375/2001 Απόφαση Πρωτοδικείου Βόλου 

Καταχ. Βιβλίου ΜΗΤΡΩΟΥ Σωματείων Πρωτοδικείου Βόλου Α.Μ. 1788/2001

  Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (Π.Ο.Λ)

 

Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη