Επιστολή σε ΥΝΑΝΠ για αναγνώριση των υποχρεωτικών ετών των ΛΦ για την συμμετοχή τους στις προκηρύξεις της ΔΥΛΣ από το 1996 και έπειτα


 

Κύριε Υπουργέ :

 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ασφαλιστικές και μισθολογικές διεκδικήσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία της ανάδειξης ενός ακόμη σοβαρού αιτήματος των συναδέλφων αυτό της αναγνώρισης των υποχρεωτικών ετών ως Λιμενοφύλακες ώστε να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις των ΔΥΛΣ από το 1996 και μετά.

 

Σύμφωνα με αυτό ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων διεκδικεί ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ετίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής (απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και μετά, να υπολογίζεται και να προσμετράται στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Υ/Ξ – AΝΘ/ΣΤΗ και Α/Ξ εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. για την κατηγορία αυτή ώστε να ληφθούν και οι ανάλογες βαθμολογικές προαγωγές.

 

                                                                 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

                                                                

Άρθρο……..΄΄Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας βαθμολογικά΄΄

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδοκίμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, των προερχομένων εκ ΔΥΛΣ Αξιωματικών  Λ.Σ. για τα έτη 1996 και έπειτα να υπολογίζεται και να προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό Α/Ξ  Λ.Σ.  των προερχομένων εκ της κατηγορίας αυτής για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ  Λ.Σ. και ο οποίος ήδη υπολογίζεται μισθολογικά. Η ανωτέρω ρύθμιση έχει εφαρμογή σε όλα τα δικαιούμενα στελέχη ανεξαρτήτως τυχόν άλλης υπηρεσιακής εξέλιξης (εντός ή εκτός οργανικών θέσεων), εξαιρουμένων των στελεχών στα οποία ήδη έχει υπολογισθεί ως χρόνος προαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄/29-11-2017) και άρθρο 16 παρ. 19 Ν. 3922 (ΦΕΚ 35Α/04-03-2011), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους. Εντός (02) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την πλήρη διοικητική τους αποκατάσταση. 

Αιτιολογική έκθεση:

-                      Με το άρθρο …….αναγνωρίζεται βαθμολογικά η μέχρι και τρία (03)έτη πραγματική υπηρέτηση στις τάξεις του Λ.Σ. με το βαθμό του Λ/Φ, το οποίο χρονικό διάστημα αποτελούσε και απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς κατάταξης στην Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. , καθώς ήδη αυτή υπολογίζεται μισθολογικά και δεν προκύπτει καμιά επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

-                      Ο χρόνος υπηρεσίας ως Λ/Φ ήδη αναγνωρίζεται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναφορικά με την προαγωγή στον εκάστοτε μισθολογικό βαθμό /κλιμάκια (μισθολογικές προαγωγές) και για την προαγωγή στην επόμενη κατηγορία του χρονοεπιδόματος, ενώ αναγνωρίζονται και συνταξιοδοτικά ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

-                      Με την προτεινόμενη διάταξη η οποία αφορά σε μικρό αριθμό στελεχών (κατ΄εκτίμηση (50) πενήντα- (60) στελέχη), αίρεται η διάκριση μεταξύ ίδιας προέλευσης αξιωματικών εκ ΣΔΥΛΣ, που δημιουργήθηκε με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν με την ψήφιση του άρθρου 112 Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄/29-11-2017) και του άρθρο 16 παρ. 19 Ν. 3922 (ΦΕΚ 35Α/04-03-2011), το οποίο αφορά μέρος μόνο των στελεχών και κυρίως των παλαιότερων χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη ή μέριμνα για την αναγνώριση του χρόνου προυπηρεσίας σε όλα τα στελέχη που εισήχθησαν στη ΔΥΛΣ προερχόμενα εκ Λ/Φ.

-                      Eπιπρόσθετα με το άρθρο 23 του Ν. 4504/2017 το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναγνώρισε βαθμολογικά την πενταετή (05) προϋπηρεσία των καταταγέντων από την κατηγορία  ΕΠΥ των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μέχρι το ανώτατο όριο των (03) ετών  η πραγματική υπηρετηθείσα προϋπηρεσία εντός του ιδίου του Λ.Σ. των  Α/Ξ  Λ.Σ. που εισήχθησαν στη ΔΥΛΣ προερχόμενοι εκ Λ/Φ.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη