Παροχή αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για εργασία σε διεθνή οργανισμό

 .com/img/a/


Η Π.Ο.Λ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα προωθεί σειρά νομοθετικών διατάξεων που θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ το προσεχές χρονικό διάστημα.

Μια εξ αυτών των διατάξεων είναι και η  παροχή αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών, διάρκειας 5 ετών, σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που έχουν αποδεχθεί θέση, υπό καθεστώς σύμβασης,  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό όπως αυτό εφαρμόζεται ήδη για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας με το άρθρο 48 του ν. 4249 ΦΕΚ Α 73/24.3.2014.

Στις ήδη ρυθμισμένο θέμα για την ΕΛ.ΑΣ ο αστυνομικός  κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα μετοχικά και επικουρικά ταμεία, καθώς και στα ταμεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.

Ο χρόνος της άδειας, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθμό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του αστυνομικού.

Η άδεια μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία μέχρι μία ακόμα πενταετία.

Αρκετά είναι πλέον τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποδέχονται  θέση, υπό καθεστώς σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, αλλά με τίμημα την παραίτηση τους από το Σώμα.

Από την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 48 του ν. 4249 εύκολα συνάγεται ότι καθίσταται  επιτακτική η ανάγκη ρύθμισης της υπηρεσιακής κατάστασης των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που επιτυγχάνουν στους εν λόγω διαγωνισμούς, υπαγορευόμενη επιπλέον από το γεγονός ότι το υπηρεσιακό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον προάγεται τόσο από την εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή κέντρα αποφάσεων όσο και από την μετέπειτα μεταφορά ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η Π.Ο.Λ. θα συνεχίσει να διεκδικεί και να προτείνει ρυθμίσεις υπέρ των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και σε αυτή την κατεύθυνση θα παραμείνουμε σταθερά μέχρι και την νομοθέτησή τους.10%20%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20trasparentΝεότερη Παλαιότερη