Ερώτηση 15 Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ στον ΥΝΑΝΠ για το ΠΔ Μεταθέσεων των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


 ΕΡΩΤΗΣΗ

        Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Καθεστώς μεταθέσεων στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.»

Μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος (π.δ.) 11/2021 (Α’ 21), «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής» έχει καταγραφεί πλήθος σχετικών καταγγελιών, ανακοινώσεων και επιστολών, κυρίως από συνδικαλιστικούς φορείς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), στις οποίες επισημαίνονται, τόσο οι ελλείψεις και οι προβληματικές διατάξεις του εν λόγω π.δ., όσο και οι αντίστοιχες συνεπαγόμενες στρεβλώσεις και αδικίες που επιβαρύνουν τις γυναίκες και τους άνδρες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. από την αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων, το οποίο επέβαλε η κυβέρνηση της Ν.Δ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι ζητήματα:

Στο π.δ. 11/2021 ταξινομούνται οι Υπηρεσίες, που δύνανται να υπηρετούν τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σε κατηγορίες με βάση, όπως αναφέρεται στο ίδιο π.δ., αντικειμενικά κριτήρια του πληθυσμού της περιοχής, του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και των μέσων μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες, παρότι δεν είναι σαφής ο τρόπος εκτίμησης των ως άνω κριτηρίων και η συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται οι παραπάνω Υπηρεσίες, ενώ η εν λόγω ταξινόμηση διαφέρει σημαντικά από αυτή που καθοριζόταν στο π.δ. 33/2009 το οποίο και αντικατάστησε το π.δ. 11/2021. Σύμφωνα δε με το π.δ. 11/2021 εφαρμόζεται στο εξής το νέο σύστημα μοριοδότησης για τις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατηγοριοποίηση των Υπηρεσιών, χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης που να συνεκτιμά το γεγονός ότι κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που υπολογίζεται η σχετική βαθμολογία τα στελέχη αυτά υπηρέτησαν σε τόπους που υπάγονταν τότε σε διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετική μοριοδότηση σύμφωνα με το προισχύον καθεστώς (π.δ. 33/2009). Η παραπάνω παράλειψη προφανώς οδηγεί σε μία κατάσταση αδικιών, ετεροχρονισμένων και μη αναλογικών μοριοδοτήσεων για πλήθος στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., θίγοντας, μεταξύ άλλων, τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας και της διοικητικής συνέπειας, και συνέχειας, εντός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Παρά το γεγονός ότι από το άρθρο 30 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπεται ρητώς η εξειδίκευση μέσω π.δ. των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, εντούτοις, στο π.δ. 11/2021 δεν παρέχεται καμία περαιτέρω ουσιαστική εξειδίκευση, τουλάχιστον αναφορικά με τα κοινωνικά κριτήρια, πέραν της απλής ονομαστικής επαναδιατύπωσης των ήδη αναφερομένων κριτηρίων στο άρθρο 27 του παραπάνω νόμου. Εντούτοις, στο π.δ. 11/2021 αναφέρεται ότι τα κοινωνικά κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για τις μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. χωρίς όμως σαφή τρόπο υπολογισμού τους, ενισχύοντας έτσι την υποκειμενικότητα, τη μη ομοιόμορφη αντιμετώπιση και ενδεχομένως ακόμη και τυχόν σκοπιμότητες ώστε να ευνοούνται κάποια στελέχη έναντι άλλων, υπονομεύοντας καίτοι περαιτέρω τη διαφάνεια και αξιοπιστία της διαδικασίας μεταθέσεων.

Ενώ στο άρθρο 30 του ν. 4504/2017 προβλέπεται ότι με π.δ. θα ρυθμιστούν, μεταξύ άλλων, θέματα συνυπηρέτησης καθώς και θέματα διοικητικής μέριμνας που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εντούτοις, καμία σχετική ρύθμιση δεν υφίσταται στο π.δ. 11/2021.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι πολλές διατάξεις του ν. 4504/2017 (Α’ 184), μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στα θέματα των μεταθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές αν όχι προβληματικές. Όμως, παρά το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία συζήτησης στη Βουλή ενόψει ψήφισης του παραπάνω νόμου ακόμη και οι βουλευτές της Ν.Δ. και ειδικότερα ο τότε αρμόδιος εισηγητής της και σημερινός Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης εξέφρασαν τις σχετικές επιφυλάξεις και διαφωνίες τους επί αντίστοιχων διατάξεων, στη συνέχεια ως κυβέρνηση επέλεξαν να μην συμπεριλάβουν στις διατάξεις του ν. 4676/2020 (Α’ 67), που αφορούσαν τροποποιήσεις του ν. 4504/2017, ρυθμίσεις που θα βελτίωναν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα μεταθέσεων των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017, όπου έχει παραμείνει και αναδιατυπώνεται και στο π.δ. 11/2021 η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να δηλώνουν ως τόπο επιλογής για μετάθεσή τους τις Υπηρεσίες των οποίων οι έδρες θεωρούνται ίδιος τόπος με τις έδρες των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν ή με τις έδρες των Υπηρεσιών τις οποίες δηλώνουν ως τόπο προτίμησης, ενώ επίσης δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης οι έδρες των Υπηρεσιών οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 11/2021. Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη, τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ θα μπορούν να διεκδικήσουν, βάσει των μορίων τους, θέση στην Υπηρεσία που ήδη υπηρετούν, δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε Υπηρεσία που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων και ακόμα χειρότερα, όσον αφορά στελέχη που υπηρετούν στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, σε Υπηρεσίες που ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών και σε Υπηρεσίες οι οποίες οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σε αντιδιαστολή δε με ότι ισχύει σε άλλες περιπτώσεις, όπως για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ουδεμία διάταξη υφίσταται τόσο στο ν. 4504/2017 όσο και στο ν. 4676/2020 αλλά και στο π.δ. 11/2021 για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των διαζευγμένων στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ώστε να λαμβάνεται σχετική πρόνοια για τον μη αποχωρισμό τους από τα τέκνα τους, σύμφωνα και με τις  σχετικές προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992), όπου μεταξύ άλλων στο πρώτο άρθρο αναφέρεται η «εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου δια της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού».

Δεδομένου ότι, στο π.δ. 11/2021 περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις και παραλείψεις, όχι μόνον νομοτεχνικού χαρακτήρα και τεκμηρίωσης, αλλά που κυρίως συνεπάγονται την υπονόμευση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ισονομίας των σχετικών διαδικασιών,

Δεδομένου ότι, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, όπως τουλάχιστον καθορίζεται από το ν. 4504/2017, όπως έχει τροποποιηθεί από το ν. 4676/2020, χρήζει πολλών αλλαγών και βελτιώσεων προκειμένου να θεωρηθεί σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο,

Δεδομένου ότι, τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ έχουν πολλάκις καταγγείλει μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος μεταθέσεών τους και των δυσμενών συνεπειών στους ιδίους και στις οικογένειές τους, παραθέτοντας παράλληλα τεκμηριωμένες προτάσεις για νομοθετικές βελτιώσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η τροποποίηση του ν. 4504/2017 ώστε να ρυθμίζονται με τρόπο σύγχρονο, αποτελεσματικό και δίκαιο τα ζητήματα που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις των στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις αιτιάσεις και προτάσεις των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ. – ΕΛΑΚΤ καθώς και τις σχετικές υφιστάμενες καλές πρακτικές που ισχύουν σε άλλα ένστολα σώματα;

2. Έχουν καθοριστεί με μετρήσιμο τρόπο τα αντικειμενικά κριτήρια του πληθυσμού της περιοχής, του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και των μέσων μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες για την κατηγοριοποίηση των Υπηρεσιών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ που αναφέρεται  στο άρθρο 2 του π.δ. 11/2021 και με ποια μεθοδολογία έχουν προκύψει οι αντίστοιχες κατηγορίες;

3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η τροποποίηση του π.δ. 11/2021 ώστε, αφενός να ρυθμίζονται θέματα που ρητώς προβλέπονται από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4504/2017, όπως έχει τροποποιηθεί,  όπως για παράδειγμα η εξειδίκευση (με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο) των κοινωνικών κριτηρίων και η ρύθμιση θεμάτων συνυπηρέτησης και διοικητικής μέριμνας για τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ και αφετέρου να διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ισονομίας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Μπιάγκης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ιλχάν Αχμέτ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

 Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

    Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης  

   Γεώργιος Φραγγίδης

Νεότερη Παλαιότερη