Π.Ο.Λ.: Επιστολή - Ερώτημα για τις άδειες στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.


ΠΕΙΡΑΙΑΣ  19-04-2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 29/2021

Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ

ΚΟΙΝ: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

 3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ

           

ΘΕΜΑ: «Άδειες στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Σχέτ: Το από 08-02-2021 έγγραφο της ΕΠΛΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Κ/Δ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

α. Με  το ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4674/2020  με θέμα:

«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Στο άρθρο 47 του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων.

                              

β. Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/ οικ.11102 28/05/20  διευκρινιστική εγκύκλιο  του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας)ενημερώνει όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού κ.λ.π για την  εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

 

Στο άρθρο 47 του ν. 4674/2020  προβλέπονται ρυθμίσεις θεμάτων αδειών

1.Oι Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές .

2.Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών.

3.Υπάλληλοι που  έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια επιπλέον της κανονικής.

4.Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

 5. Χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

6. Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους, και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής. Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης περί πραγματοποίησης της θεραπείας και μετά από την εξάντληση των δικαιούμενων αδειών κατά περίπτωση .

7.Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαιούται, κατ' εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των εννέα (9) μηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, μετά από την άδεια της παραγράφου 9 και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα μικρότερο των εννέα (9) μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

8.Προβλέπεται για τις ανωτέρω περιπτώσεις μειωμένο ωράριο για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% .

9.Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά μία (1) ώρα ημερησίως για δύο (2) επιπλέον χρόνια, μετά από την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της άδειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουμένως. Το ίδιο δικαίωμα θεμελιώνεται και μετά από την απόκτηση κάθε τέκνου μετά το τέταρτο.

10.Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.».

 

γ.Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιηθεί  αν τα στελέχη του Λ.Σ ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων ανωτέρω νόμου , αν ναι πότε θα τους κοινοποιηθεί, για εκτέλεση.

 

δ. Για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.
Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

      
Νεότερη Παλαιότερη