Π.Ο.Λ.: Επιστολή σε ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη για την εξαγορά της 3ετιας παρ.4 άρθρου 22 του ν.3865/2010

ΘΕΜΑ : Επιστολή σε ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ιωάννη για την εξαγορά της 3ετιας παρ.4    άρθρου  22 του ν.3865/2010

α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»)

β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. 27135/0092/17.2.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛ3Η-4Β) εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ

δ. Υπ΄ αριθμ. 111482/0092/2016 (ΦΕΚ Β΄, «Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη») Κοινή Υπουργική Απόφαση κ.κ. Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών»)

ε. Υπ΄ αριθμ.Φ9000α/2846/17457/09-12-2020 απάντηση ΥΠ.ΕΘ.Α

 

Κύριε Υπουργέ

Με την από 13-10-2020 σχετική ανακοίνωση μας που αφορά στην προσαύξηση κατά τρία (3) έτη για τα στελέχη που κατετάγησαν στις τάξεις των του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ  τα έτη 1990 – 1995 γίνεται  σαφές ότι υφίσταται τεράστια αδικία για τα στελέχη τα οποία ακόμη και για λίγες μέρες δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των παλιών ασφαλισμένων οι οποίοι είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά από 24,5 έτη υπηρεσίας .

Με την 2071Ε/16.11.2020 απάντηση  της Βουλής των Ελλήνων (ΥΠΕΚΥ), γνωρίζεται ότι για την προσαύξηση κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών κατ’επέκταση και των υπηρετούντων σε ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και λοιπά Σ.Α, ο οποίος αποτελεί πλασματικό χρόνο ασφάλισης, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, το οποίο (ποσοστό) από 01.1.2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

Τα όσα αναφέρονται στην ως ανωτέρα απάντηση ,ουδέποτε είχαν ενταχθεί σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποτελούν μία ερμηνεία για ένα ζήτημα που από την εφαρμογή του Ν.3865/2010 έχει προκαλέσει πληθώρα ερωτημάτων στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ    καθόσον, κατά την άποψή μας, η ως άνω προσαύξηση των τριών (3) ετών δεν αποτελεί πλασματική υπηρεσία αλλά συντάξιμη.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του (β) σχετικού νόμου, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας  που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη.

Η (γ) σχετική εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία υπολογισμού του ως άνω χρόνου των τριών (3) ετών, η οποία (διαδικασία) είναι αυτή της αναγνώρισης του χρόνου σπουδών, δηλαδή ότι θα πρέπει η/ο ενδιαφερόμενη/ος να καταθέσει αίτηση και οι εισφορές να υπολογιστούν κατά τα ισχύοντα από την, κατά το χρόνο αίτησης, νομοθεσία και όχι ότι η ως άνω τριετία (3ετία) είναι πλασματική.

Τέλος, σύμφωνα με τη (δ) ΚΥΑ, η κλιμάκωση των ποσοστών του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, δηλαδή του Δημοσίου και όχι του εργαζόμενου, δηλαδή του στρατιωτικού, καθόσον, κατά την παρ. αυτής: «α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου. β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου και διαμορφώνεται κατ΄ έτος ως εξής: έτος 2017 ποσοστό 3,33%, έτος 2018 ποσοστό 6,67%, έτος 2019 ποσοστό 10% και έτος 2020 και επόμενα ποσοστό 13,33%. 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας αλλά και αναλόγων παρεμβάσεων Ομοσπονδιών των Στρατιωτικών ,και ύστερα από ερωτήματα που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από Βουλευτές Κομμάτων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντησε σύμφωνα με (ε) σχετική  :

 ΄΄Ανεξάρτητα, όμως, από το γεγονός ότι, η ακολουθούμενη δημοσιονομική αλλά και συνταξιοδοτική πολιτική, ασκείται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ, έχει, ήδη, αποστείλει σχετική πρόταση (Φ.846/9/16570/Σ.4925/05 Μαρ 20/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ), στο καθ’ ύλη αρμόδιο και συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία ζητείται για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.΄΄

Κύριε Υπουργέ

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές πως η εισήγηση του ΥΠΕΘΑ βρίσκεται σε σωστή  κατεύθυνση και θεωρούμε πως μία ανάλογη δική σας πρόταση  σύμφωνα με την οποία θα ζητείται η αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών για τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα συμβάλει  σημαντικά στην επίλυση του ζητήματος αφού το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι κοινό με αυτό των υπηρετούντων στα λοιπά Σώματα Ασφαλείας αλλά και στο Στρατό.   


 

Νεότερη Παλαιότερη