Π.Ο.Λ.: Επιτακτική η αναγνώριση συντάξιμων ετών φοίτησης σε Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν.

 Με τον ασφαλιστικό νόμο 3863/10 παρέχεται η δυνατότητα στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας , που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από 01/01/2015,να αναγνωρίσουν ,καταβάλλοντας τις ανάλογες κρατήσεις ,τα χρόνια φοίτησης στις ανώτατες σχολές ακόμη και αν αυτό δεν αποτέλεσε βασικό προσόν κατάταξης  .

Οι διατάξεις που διέπουν το Λιμενικό Σώμα και καθορίζουν την διαδικασία πρόσληψης και εξέλιξης μέσα στο Σώμα εξισώνουν  τα ΑΕΙ με τις σχολές Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. και από το 2009 (μετά από σχετικό νόμο) και με τα ΤΕΙ .

Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,  όμως ,το ΓΛΚ απεφάνθη ότι όσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. μπορούν να αναγνωρίσουν το χρονικό αυτό διάστημα ως συντάξιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ιβ του άρθρου 37 του (στ) σχετικού, μόνο εφόσον θεωρούνται «παλαιοί ασφαλισμένοι» (ημερομηνία πρώτης ασφάλισης τους να είναι προγενέστερη της 01/01/1993).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι απόφοιτοι των σχολών αυτών (Α.Ε.Ν.-ΑΔΣΕΝ), δεν υφίσταται η δυνατότητα αυτή, καθώς οι εν λόγω σχολές θεωρούνται ανώτερες και όχι ανώτατες.

Κατά συνέπεια τα προερχόμενα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που ανήκουν σε κλάδο σύνταξης  μετά το 1993  δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα έτη σπουδών στις Α.Ε.Ν.-Α.Δ.Σ.Ε.Ν. καθώς δεν θεωρούνται ισότιμες με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ .

Τα στελέχη των πληρωμάτων Π.Λ.Σ αποτελούν την βιτρίνα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ,εργαζόμενοι κάτω από αντίξοες συνθήκες ,χωρίς ωράριο ,24 ώρες το 24ωρο ,σαββατοκύριακα, αργίες καλύπτοντας με την υπερεργασία τους και τις συχνές μετακινήσεις τους τις Υπηρεσιακές ανάγκες σε μέρη όπου η υποστελέχωση αποτελεί χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα .

Η νομοθετική-ασφαλιστική ρύθμιση του θέματος κρίνεται επιτακτική και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει άμεσα να κινηθεί η φυσική και πολιτική μας ηγεσία ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς των στελεχών των ΠΛΣ αλλά και του ρόλου που  έχουν διαδραματίσει οι  σχολές ΑΕΝ- Α.Δ.Σ.Ε.Ν. στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ναυτιλίας .Νεότερη Παλαιότερη