Στέρηση προαγωγής σε ΔΠΓ-ΔΜΓ αποφοίτους 40ου και 41ου σχολείου ΔΥΛΣ

 


Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ

 Κοιν.: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών -Π.Ο.Λ. έχει δεχτεί οχλήσεις από συναδέλφους προερχόμενων από 40ο   και 41ο   σχολείο ΔΥΛΣ που μας αναφέρουν ότι εξαιρέθηκαν από τις διενεργούμενες κρίσεις για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, του Σημαιοφόρου και Ανθυπασπιστή αντίστοιχα, με αιτιολογία τη μη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τους.

Μας καταγγέλλουν ότι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Διοίκηση  τους απαντούν ότι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα πέντε (5) έτη ως Υπαξιωματικοί, χρόνος υπηρεσίας που διανύεται από μεν τους πτυχιούχους σε Λιμενικές Αρχές και από δε τους διπλωματούχους (ΔΠΓ-ΔΜΓ) σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , λόγω της λήψης των κανονικών αδειών τους αλλά και λόγω λήψης άδειας ανατροφής τέκνου.

Για άλλη μία φορά το Λιμενικό Σώμα φαίνεται να πρωτοπορεί, εις βάρος των στελεχών του με το να μην θεωρεί την κανονική άδεια και την άδεια ανατροφής τέκνου ως χρόνο κανονικής Υπηρεσίας για τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων κατά την διαδικασία των κρίσεων των στελεχών.

 Τονίζουμε ότι αυτή η ερμηνεία υφίσταται μόνο κατά την διαδικασία των κρίσεων των στελεχών διότι όταν πρόκειται για την υποχρεωτική παραμονή των πέντε ή παλαιότερα των τριών ετών σε Λιμενικές Αρχές των 3 πρώτων κατηγοριών , ορθά,  προσμετρούνται για την συμπλήρωση χρόνου Υπηρεσίας όλα τα  χρονικά διαστήματα των έμμισθων αδειών καθώς επίσης λαμβάνουν κανονικά τα μόρια των Υπηρεσιών τους.

 

Στην ουσία οι συνάδελφοι αυτοί «τιμωρούνται» έμμεσα, διότι έλαβαν το αναφαίρετο δικαίωμα της λήψης των νομοθετημένων αδειών, κανονικής - προφορικής - ανατροφής τέκνου, οι  οποίες λογίζονται πάντα ως πραγματική υπηρεσία.

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται στα στελέχη ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ , κυρίως για λόγους που οφείλονται στα «κακώς κείμενα» της Υπηρεσίας. Για τους ΔΠΓ-ΔΜΓ είναι μεν υποχρεωτικό να διανύσουν πέντε έτη σε πλωτά, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετάθεση σε αυτά, παρά μόνο τοποθέτηση κατόπιν εισήγησης του Λιμενάρχη και σχετικής έγκρισης από την ΔΠ-Γ΄.

Το πρόβλημα για τα στελέχη αυτά περιπλέκεται όταν στην Υπηρεσία στην οποία τοποθετήθηκαν, μετά την αποφοίτηση τους από τις σχολές με υποχρεωτική τριετή παραμονή,  υπάρχει σκάφος στο οποίο υπηρετούν στελέχη επιπλέον των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας τους ειδικοτήτων τους  ΔΠΓ-ΔΜΓ. Σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς να ευθύνονται τα στελέχη σε εκτέλεση της ΩΠ: 301524/07-15 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Α.Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. /ΔΠ Γ΄ - ΔΕΜ το πλεονάζον προσωπικό εναλλάσσεται εκ περιτροπής ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο και τοποθετούνται σε γραφεία ανάλογα των γνώσεων τους.

Αρκετές δε είναι οι περιπτώσεις μου μας καταγγέλθηκαν ότι στελέχη ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ φέρονται να είναι χρεωμένα ως αμοιβά πληρώματα, που σε κάποιες περιπτώσεις αν και δεν υπηρετούσαν σε σκάφος έλαβαν κανονικά την προαγωγή τους και σε κάποιες άλλες ενώ ήταν αμοιβά και υπηρετούσαν συνεχώς σε αυτά, να μην αποτυπώνεται ως υπηρεσία σε σκάφος.

Δηλαδή από τη μία  δεν μπορούν να αιτηθούν την μετάθεση τους σε σκάφος και από την άλλη  δεν χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία ως πλήρωμα .

Εν κατακλείδι  θεωρείται από την Υπηρεσία ως υπαιτιότητα των στελεχών η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου στα πλωτά.

Αντίστοιχο πρόβλημα παρουσιάζεται και στα στελέχη ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρότατους λόγους υγείας όπου έχουν τεθεί με αποφάσεις της ΑΝΥΕ είτε εκτός πλωτών μέσων και μέτρων τάξης είτε ακόμα και σε υπηρεσία γραφείου. Χρεώνονται αυτήν την αρνητική εξέλιξη της υγείας τους ως υπαιτιότητα τους  και «τιμωρούνται» για αυτό.

Ειδικά όταν πρόκειται για στελέχη που έχουν τεθεί σε Υπηρεσία γραφείου πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4  παρ. 5 του ΠΔ37/2012 όπου για τις κρίσεις και τις προαγωγές τους εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που αναφέρονται στο λοιπό προσωπικό Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και παραμένουν εντεταγμένα στις επετηρίδες τους, χωρίς να στερούνται της αρχαιότητάς τους, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για τους ίδιους προαναφερόμενους λόγους που δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα των στελεχών υπήρξε ενιαία προαγωγή αποφοίτων  ΣΔΥΛΣ παρελθόντων ετών στον επόμενο βαθμό.

Άξιο αναφοράς που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν  είναι η υποβάθμιση των στελεχών ειδικοτήτων ΔΠΓ-ΔΜΓ απόφοιτων ΣΔΥΛΣ, αφού πλέον με τα ίδια προσόντα εισάγονται στελέχη ως αξιωματικοί απευθείας κατάταξης στο βαθμό του Σημαιοφόρου, άνευ φοίτησης σε  παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κατατασσόμενοι μισθολογικά σε ανώτερη κατηγορία (Α΄ κατηγορία). Επίσης δεν υπάρχουν αντίστοιχες δεσμεύσεις για την προαγωγή των αντίστοιχων ειδικοτήτων αξιωματικών απευθείας κατάταξης στον επόμενο βαθμό, σε αντίθεση με τους προερχόμενους εκ ΔΥΛΣ όπου αν δεν μπορέσουν να Υπηρετήσουν σε σκάφος, θα μείνουν στάσιμοι στον ίδιο βαθμό για πάντα.

Προκειμένου να μην ξεπερνούνται τα όρια του υπηρεσιακού status και να μην  παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα (εργασιακά - ανθρώπινα) καλούμε την ηγεσία να λάβει σοβαρά υπόψιν τα Υπηρεσιακά αίτια  και τις επικαλούμενες υπηρεσιακές ανάγκες που συντέλεσαν στην μη συμπλήρωση των απαιτούμενων ειδικών τυπικών προσόντων για προαγωγή από τα στελέχη, ούτως ώστε να αρθεί η άδικη αντιμετώπιση στελεχών που ουδέποτε αρνήθηκαν με ατομική τους αναφορά την τοποθέτηση τους σε πλωτό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με νεότερα μας επιστολή θα επανέλθουμε για αντίστοιχα προβλήματα που αφορούν σε περιπτώσεις προαγωγής άλλων κατηγοριών  στελεχών που απαιτείται η συμπλήρωση ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής στον επόμενο βαθμό.


imageΠηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.Νεότερη Παλαιότερη