Π.Ο.Λ.: Χορήγηση τετράμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και λοιπών άδειών στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ βάσει του Ν.4808/21


 Προς: ΥΝΑΝΠ /Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ

ΚΟΙΝ: 1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ.κ. ΥΝΑΝΠ

2. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Γρ. κ.κ. Β΄Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΚΔ’

5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ


Θέμα :Χορήγηση τετράμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και λοιπών άδειών στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ βάσει του Ν.4808/21.

Στον νέο νόμο 4808/21  (ΦΕΚ 101 Α/19-6-2021) μεταξύ άλλων στο Μέρος ΙΙΙ , άρθρο 24 έως και άρθρο 45, ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Χρήση των  νέων διατάξεων δύναται  να γίνεται  και από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ιδιαίτερα θετικό το άρθρο 28 το οποίο αναφέρεται στην γονική άδεια  (Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158 ), όπου  σε  κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Παρακάτω αναφέρονται  επιγραμματικά τα άρθρα και στο τέλος  επισυνάπτεται ο νόμος για την περαιτέρω ενημέρωση σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1158

Άρθρο 24: Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 25: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 26: Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2019/ 1158)

Άρθρο 27: Άδεια πατρότητας (άρθρα 4 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 28: Γονική άδεια (άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 29: Άδεια φροντιστή (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 30: Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 7 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 31: Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

Άρθρο 32: Αρμόδιος φορέας ισότητας για τα περί διακρίσεων ζητήματα (Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2019/1158)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B': ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 33: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 34: Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία -Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017

Άρθρο 35: Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Άρθρο 36: Ειδικές προβλέψεις για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας -Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 3655/2008

Άρθρο 37: Άδεια φροντίδας τέκνου

Άρθρο 38: Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Άρθρο 39: Άδεια γάμου

Άρθρο 40: Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Άρθρο 41: Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία

Άρθρο 42: Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

Άρθρο 43: Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

Άρθρο 44: Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών

Άρθρο 45: Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

 

Ν.4808/21  (ΦΕΚ 101 Α/19-6-2021)  Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.

Νεότερη Παλαιότερη