Παρέμβαση κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στη Βουλή για το ασφαλιστικό των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 


Ύστερα από την από 17-02-2020 (εδώ) επιστολή της Π.Ο.Λ. για τα ασφαλιστικά ζητήματα των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ υπήρξε παρέμβαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ μέσω του Βουλευτή κ.Μυλωνάκη Αντώνιου όπου και υπέβαλε σχετικό ερώτημα στη Βουλή προς τον ΥΝΑΝΠ κ.Πλακιωτάκη Ι. αναφορικά με το ζήτημα .

 

Σύμφωνα με τη Π.Ο.Λ.:

·         Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ο οποίος λογίζεται στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία).

Μέχρι και 2 έτη μετά τη ψήφιση του Ν. 4387/16  δεν υπήρχε σαφής απάντηση για το κόστος αναγνώρισης της μάχιμης (και όχι της πλασματικής)  πενταετίας όπως είχε διαμορφωθεί.

Το ισχύον καθεστώς:

Σύμφωνα με την Φ.10042/Οικ.13567/329/8-6-2018 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του  N. 3865/2010 που αφορούν μόνο τα Σώματα Ασφαλείας, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του N. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου).

Δηλαδή ισχύει ο συντελεστής 20%  (εισφορές εργοδότη και εργαζομένου)  επί των 5νθημέρων, ήτοι  2.392,20 ευρώ.

Δυστυχώς όμως η δυνατότητα αναγνώρισης της μάχιμης πενταετίας δεν είναι εφικτή για όλους καθώς ο καθορισμός των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται ως ΄΄μάχιμες΄΄ δημιουργούν αδικίες εις βάρος μίας μεγάλης μερίδας συναδέλφων .

 

Πρόταση της Π.Ο.Λ.:

Προτείνεται η διεύρυνση των υπηρεσιών στις οποίες τα στελέχη τα οποία υπηρετούν να μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο υπηρεσίας τη μάχιμη πενταετία .

 

 ·         Έτη Σπουδών.  

Βάση του ασφαλιστικού νόμου Ν. 4387/16,  από 12 Μαϊου 2016  αυξάνεται σταδιακά το κόστος αναγνώρισης των πλασματικών ετών. Σύμφωνα με αυτό  τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία υπέβαλαν  αιτήσεις εξαγοράς το 2017, πλήρωσαν με ποσοστό 10% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους, όσοι έκαναν το 2018 με ποσοστό 13,34 %, το 2019 με ποσοστό 16,67% και από το 2020 και μετά με ποσοστό 20%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι δικαίωμα αναγνώρισης των ετών σπουδών έχουν όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως αν το πτυχίο αποτέλεσε προσόν κατάταξης.

 

Πρόταση της Π.Ο.Λ.:

Το ποσό που αναλογεί στο κάθε στέλεχος για να αναγνωρίσει τα έτη σπουδών κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 350-450 ευρώ και κρίνεται αποτρεπτικό αλλά και άδικο καθώς στο συνολικό ποσοστό του  20% έχει προστεθεί και το ποσοστό εισφοράς του εργοδότη (του δημοσίου)  δηλ. 6,67% το οποίο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφαιρεθεί.      

 

·      Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας.

Το κόστος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου συμβαδίζει με αυτό της αναγνώρισης των σπουδών ήτοι για το 2017 με ποσοστό 10% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους, για  το 2018 με ποσοστό 13,34 %, για το 2019 με ποσοστό 16,67% και από το 2020 και μετά με ποσοστό 20%.

Σε κάθε  περίπτωση όμως η στρατιωτική θητεία δεν μπορεί να λογιστεί  ανάλογα με  τα έτη  σπουδών καθώς αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και για το λόγο αυτό η κλιμακωτή αύξηση του κόστους σε 20% από το έτος 2020 και μετά έχει τεθεί σε λανθασμένη βάση .

Σαφές στοιχείο που επιβάλει  τον ορισμό του  κόστους στο 6,67%  και όχι στο τελικό 20% αποτελεί   και η διάταξη για τον υπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4504/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4551/2018.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να καταλαμβάνουν τον επόμενο βαθμό (του Κ/στή για τους εκ Σχολής Λ/Φ και του Επικ/στή για τους εκ Σχολής ΔΥΛΣ) ένα έτος νωρίτερα από αυτό που ίσχυε. Ο καθορισμός του χρόνου αναγνώρισης  στο ένα έτος και όχι στους μήνες που το κάθε στέλεχος υπηρέτησε στο Στρατό έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη της ιεραρχίας καθώς σε καμία σειρά Λ/Φ ή ΥΠΑΞ δεν υπήρχε διαφορά μικρότερη του έτους .

 

Πρόταση της Π.Ο.Λ.:

Θεωρείται επιβεβλημένη η προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του κόστους αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας σε ποσοστό 6,67% από το 20% το οποίο έχει οριστεί από  01-01-2020 και μετ’ έπειτα.    

  

·         Αναγνώριση επιπλέον 3 ετών   για τους καταταγέντες από 1-9-1990 μέχρι 31-12-1995.

Με την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου  3865/2010 δημιουργήθηκε χάσμα ανάμεσα στους συναδέλφους οι οποίοι  συμπλήρωσαν 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2015 και στους συναδέλφους οι οποίοι έστω και για λίγους μήνες διαφορά  θα υποχρεωθούν να εργαστούν μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφαλιστικών εισφορών .

Για το λόγο αυτό πέραν των πέντε (5) ετών της μάχιμης πενταετίας δίνεται η δυνατότητα  στους καταταγέντες από την 01-9-1990 μέχρι και την 31-12-1995 και οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τα 24,5 χρόνια την 31-12-2014, να μπορούν να αναγνωρίσουν επιπρόσθετα τρία (3) ακόμη έτη υπηρεσίας (σύνολο 8 έτη).

Για τα τρία αυτά έτη και παρά το γεγονός ότι ταυτίζονται με τη μάχιμη πενταετία δυστυχώς δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα. Και αυτό διότι δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισής τους με μηνιαία καταβολή αλλά εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης αποστρατείας.

Επίσης, το κόστος δεν είναι αυτό το οποίο αναμένονταν, δηλαδή βάση του πενθημέρου, αλλά σύμφωνα με τα ποσοστά τα οποία ισχύουν για τα υπόλοιπα πλασματικά έτη, γεγονός που καθιστά την αναγνώρισή τους ασύμφορη αλλά και άδικη .

 

Πρόταση της Π.Ο.Λ.:

Ευελπιστούμε κατόπιν των κατάλληλων παρεμβάσεων να καταστεί εφικτή η μείωση σε 6,67% για την αναγνώριση των τριών (3) ετών  για τους καταταγέντες από 01-9-1990 μέχρι 31-12-1995 καθώς επίσης και η δυνατότητα μηνιαίας εξόφλησης και όχι μόνο εφάπαξ . 

  

·         Αναγνώριση διπλών ετών στα πληρώματα των πλωτών.

 

Ως ελάχιστη ηθική αναγνώριση αλλά και ουσιαστική επιβράβευση στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στα πλωτά του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εργάζονται επί 24ωρου βάσεως εν πλω και υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας και κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες ως θεματοφύλακες της προστασίας της πατρίδας μας,  κρίνεται απαραίτητη  η αναγνώριση των διπλών ετών (εξάμηνα) όπως ισχύει και σε άλλες επιχειρησιακές μονάδες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής θα έχει αναδρομική ισχύ για τα εξάμηνα που έχουν εργαστεί τα στελέχη στο παρελθόν με απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

Νεότερη Παλαιότερη