Αναγνώριση των υποχρεωτικών ετών των Λ/Φ για την συμμετοχή τους στις προκηρύξεις της Σ/ΔΥΛΣ από το 1996 και έπειτα…


 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ασφαλιστικές και μισθολογικές διεκδικήσεις των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αναλαμβάνει τη πρωτοβουλία της ανάδειξης ενός ακόμη σοβαρού αιτήματος των συναδέλφων… αυτό της αναγνώρισης των υποχρεωτικών ετών ως Λιμενοφύλακες ώστε να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις των ΔΥΛΣ από το 1996 και μετά!

Σύμφωνα με όλο αυτό ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων διεκδικούν ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, τα οποία ε τίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής (απαραίτητο προσόν) των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., για τα έτη 1996 και μετά, να υπολογίζεται και να προσμετράται στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Υ/Ξ – AΝΘ/ΣΤΗ και Α/Ξ εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. για την κατηγορία αυτή ώστε να ληφθούν και οι ανάλογες βαθμολογικές προαγωγές.

Προσθήκη στο άρθρο 19 του Κώδικα Προσωπικού  Λ.Σ. (Ν.3079/2002 ΦΕΚ 311Α/2002) ή στο άρθρο  8 του Π.Δ. 81/2012 (ΦΕΚ 139Α/2012).

Ο πραγματικά υπηρετηθείς χρόνος της ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, ο οποίος απαιτούνταν ως προσόν υποχρεωτικά, για την εισαγωγή των υποψηφίων Λ/Φ στη Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη, υπολογίζεται και προσμετράται ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για τους Α/Ξ Λ.Σ. εκ Σ/ΔΥΛΣ για την συμπλήρωση του μέγιστου απαιτούμενου χρόνου παραμονής για την προαγωγή και λήψη του επόμενου βαθμού Α/Ξ Λ.Σ. Οι ανωτέρω μετά την προαγωγή τους τίθενται αυτομάτως στο τέλος της οικείας επετηρίδας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως απαραίτητο προσόν για τους υποψηφίους υπηρετούντες από το 1996 έως και το 2000 ως Λ/Φ στο Λ.Σ. συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς κατάταξης στην Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. ήταν η ευδόκιμη υπηρεσία στο Λ.Σ. τριών (03) ετών.

Ειδικότερα για τους υπηρετούντες ως Λ/Φ έως το έτος 2000 απαιτείτο τριετής (03) προϋπηρεσία ενώ από το έτος 2001 (Ν. 2935/01) οριοθετείται προϋπόθεση ετήσιας προϋπηρεσίας ως Λ/Φ για τους κατέχοντες τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καταργείται η προϋπόθεση του χρόνου προϋπηρεσίας για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. .

Οι οργανικές θέσεις των Υ/Ξ και Α/Ξ Λ.Σ. προερχομένων εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. είναι κοινές για όλες τις υποκατηγορίες (Πτυχιούχοι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενώ από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (Ν. 3079/2002, Π.Δ. 81/2012) επιφυλάσσεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την εξέλιξή τους στους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς προερχομένους από αυτή. Οι απόφοιτοι Υ/Ξ και Α/Ξ της Σ.Δ.Υ.Λ.Σ. κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο θεωρούμενοι υπεράριθμοι στις οικείες επετηρίδες ενώ επί του πρακτέου οι υπόλοιποι Υ/Ξ και Α/Ξ απόφοιτοι της ιδίας σχολής προάγονται στον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο.

Η προϋπόθεση της ευδόκιμου προϋπηρεσίας για την συμμετοχή των υποψηφίων προερχομένων εκ Λ/Φ η οποία υπηρετήθηκε στο Λ.Σ. κατά κάποιον τρόπο υπό δοκιμή και κρίση για την μετάβαση τους στην επόμενη παραγωγική σχολή Λ.Σ. δεν δίνει την ευκαιρία σε πολλά στελέχη Α/Ξ Λ.Σ. της κατηγορίας αυτής να τύχουν των προβλεπόμενων καταληκτικών βαθμών Α/Ξ Λ.Σ.

Για τους παραπάνω λόγους, αιτείται η αναγνώριση και η προσμέτρηση στον συνολικό χρόνο υπηρεσίας Υ/Ξ - AΝΘΣΤΗ - Α/Ξ εκ Σ/Δ.Υ.Λ.Σ. για την κατηγορία αυτή, για την λήψη βαθμολογικών προαγωγών του πραγματικά υπηρετηθέντος χρόνου ευδόκιμου προϋπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα ως Λ/Φ, με ανώτερο όριο τα τρία (03) έτη τα οποία τίθεντο ως υποχρεωτική προϋπόθεση για το δικαίωμα συμμετοχής των προερχομένων εκ Λ/Φ στις προκηρύξεις διαγωνισμών κατάταξης Υπαξιωματικών Λ.Σ.

Άλλωστε κάτι ανάλογο έχει ήδη συντελεστεί στο Λ.Σ. με την βαθμολογική αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας καθώς και της πενταετούς στρατιωτικής προϋπηρεσίας των προερχομένων από Ο.Π.Υ. και Ε.Π.Υ.

Επιπλέον η ενδεχόμενη ικανοποίηση αυτού του αιτήματος καθώς ήδη υπολογίζεται μισθολογικά δεν προκαλεί καμιά οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού μισθοδοσίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών συνεχίζει δυναμικά να διεκδικεί και να στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των συνάδελφων προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες που εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζουν τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.   



Site : www.omospondia.gr 

Νεότερη Παλαιότερη