Διατάξεις για το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ που εμπεριέχονται στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας


 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.)  

 Άρθρο 15 Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4256/2014

 Η παρ. 2 του άρθρου  46 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται και το άρθρο 46 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 46

Ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1.α. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον:

αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο, να αποφασίσει επ΄ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και

ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον του δικαστηρίου, διαδικασία.

β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

2.α. Στους αναφερόμενους στην παρ. 1 δύναται να χορηγείται προκαταβολή του συνόλου των εξόδων στα οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, εφόσον:

αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,

αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα  Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τις πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.

β. Τα έξοδα καλύπτουν και την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών,

γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και βαρύνει τις πιστώσεις του  Τακτικού  Προϋπολογισμού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

δ. Σε περίπτωση έκδοσης:

δα. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω στελέχους ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το ως άνω στέλεχος, το συνολικό ποσό του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επιστρέφεται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από την μισθοδοσία του στελέχους, εφόσον αυτό μισθοδοτείται ακόμα από το Δημόσιο, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

δβ. αμετάκλητης δικαστικής ή πειθαρχικής απόφασης υπέρ του στελέχους του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλονται και τα υπόλοιπα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το εν λόγω στέλεχος, περιλαμβανόμενης της αμοιβής του συνηγόρου πέραν της προκαταβολής.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ανώτερο ύψος της προκαταβολής, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης καθώς και επιστροφής του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το στέλεχος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

στ. Η περ. λδ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) εξακολουθεί να ισχύει.»

Άρθρο 16 Οργάνωση και λειτουργία του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4504/2017

 Στο άρθρο 71 του ν. 4504/2017 (Α΄184) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 71 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 71Λιμεναρχείο Αγίου Όρους 1. Το Γ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα τη Δάφνη, το οποίο προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014 (Α’ 125), μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο Αγίου Όρους. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους ορίζεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας, η οποία προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014. 2. Το Δ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα το Νέο Μαρμαρά, το οποίο προβλέπεται στην περ. α της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ.81/2014, μετονομάζεται σε Γ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιερισσού, με την ίδια περιφέρεια δικαιοδοσίας. 3. Τα θέματα αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, μετονομασίας, κατάργησης, νέου καθορισμού έδρας, καθώς και καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών των παρ. 1 και 2 ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται, σύμφωνα με την περ. δ` της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013. Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση και ο καθορισμός της έδρας και της καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους της παρ. 1 με το εκδοθησόμενο προεδρικό διάταγμα, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθιερώνεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και το ν.δ. 10/1926. 4. Λογίζεται ως οργανική σύνθεση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, μέχρι τον καθορισμό της, η ελάχιστη στελέχωση του Γ Λιμενικού Τμήματος Δάφνης, η οποία καθορίζεται στον 78/2014 Κανονισμό του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ο οποίος κυρώθηκε με την 214.1/9068/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 2212), αντίστοιχη μείωση της οργανικής σύνθεσης του Λιμεναρχείου Ιερισσού. 5. Για την εφαρμογή της υποπερ. αα της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους κατατάσσεται στην τέταρτη κατηγορία Υπηρεσιών. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, κατάταξη του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους μπορεί να μεταβάλλεται, με το προεδρικό διάταγμα, με το οποίο ρυθμίζονται οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η έδρα του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής. 6. Μετά τη μετάταξη, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Γ Λιμενικού Τμήματος Δάφνης τοποθετείται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Μετά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους στελεχώνεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ.33/2009. 7. Η στελέχωση του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους τελεί υπό τον περιορισμό του άρθρου 186 του Κεφαλαίου ΙΑ του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυρώθηκε με το από 10 Σεπτεμβρίου 1926 νομοθετικό διάταγμα (Α’ 309).

Με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και τα συστήματα εργασίας και η διαμονή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην ανωτέρω Λιμενική Αρχή, κατά παρέκκλιση της πενθημέρου εβδομάδας εργασίας που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές και της ειδικής υποχρέωσης διαμονής που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).».

Άρθρο 24 Συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (The European Border and Coast Guard standing corps)

 Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) αποσπά ή μετακινεί στελέχη του στο Μόνιμο Σώμα (The European Border and Coast Guard standing corps) της Eυρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 έως 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, καθώς και σε λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού FRONTEX.Οι διαδικασίες που αφορούν στις αποσπάσεις και μετακινήσεις ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προθεσμίες που θέτουν ο FRONTEX και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896.

 Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στο εξωτερικό δυνάμει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος (κατηγορία 2) για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες:

 α) Καταβάλλεται αποζημίωση απευθείας από τον FRONTEX με το οριζόμενο από αυτόν ποσό. Τα στελέχη δεν δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 16 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Εφόσον δεν αποζημιωθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, το στέλεχος αποζημιώνεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει, είτε με το ποσό που ορίζεται από τον FRONTEX, είτε, σε περίπτωση μη ορισμού ποσού από τον FRONTEX, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 16 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, με την προϋπόθεση ότι το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

β) Αναγνωρίζεται και καταβάλλεται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το αντίτιμο των εισιτηρίων τους από και προς το εξωτερικό, με πλοίο και τρένο σε Β΄ θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, σύμφωνα με τα εσωτερικά άρθρα 16 και 20 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, εφόσον δεν καλυφθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

γ) Δεν αναγνωρίζονται και δεν καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογενείας τους, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής που ορίζονται στα εσωτερικά άρθρα 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

δ)Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017, εκτός των περ. α’, β’ και ιγ’.

Για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινούνται στο εξωτερικό στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων αποστολών, δυνάμει των άρθρων 57 και 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος της ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (κατηγορία 3 ή 4) ή πληρώματος επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 α) Δεν ισχύει το ανώτατο ετήσιο όριο ημερών εκτός έδρας του εσωτερικού άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

β) Καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, όπως αυτή καθορίζεται από τον FRONTEX. Σε περίπτωση μη καθορισμού ποσού αποζημίωσης, καταβάλλεται εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 17 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Εφόσον δεν αποζημιωθούν απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται και επιστρέφεται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

γ) Πέραν της αποζημίωσης της περ. β’ αναγνωρίζονται τα εξής:

γα) Έξοδα κίνησης με πλοίο, τρένο και αεροπλάνο.

γβ) Έξοδα διανυκτέρευσης και λοιπά έξοδα μετακίνησης.

γγ) Δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, όταν χρησιμοποιείται ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή υπηρεσιακό μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση από και προς το εξωτερικό. Η αποζημίωση καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της αποστολής για μετακινήσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους.

γδ) Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου.

Οι δαπάνες των υποπερ. γα’ έως γδ’ της περ. γ’ της παρ. 3 αναγνωρίζονται βάσει μοναδιαίου κόστους ή άλλου ποσού, όπως αυτά καθορίζονται στους κανόνες του FRONTEX, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση μη καθορισμού μοναδιαίου κόστους ή άλλου ποσού από τον FRONTEX, αναγνωρίζονται οι δαπάνες που προβλέπονται στις εσωτερικές παρ. 2 και 3 του εσωτερικού άρθρου 1 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Οι προαναφερόμενες δαπάνες καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ανωτέρω νόμο από τον φορέα στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, εφόσον ορίζονται ως επιλέξιμες, αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

 5.Οι δαπάνες που δεν νομιμοποιούνται με τον ν. 4336/2015, αλλά ορίζονται ως επιλέξιμες, αναγνωρίζονται και επιστρέφονται από τον FRONTEX ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους κανόνες του FRONTEX, καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος βάσει των υποβληθέντων παραστατικών.

Οι παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται εφόσον ο μετακινούμενος δεν αποζημιωθεί απευθείας από τον FRONTEX ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.

 Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων. Επί των ποσών που καταβάλλονται από τον οικείο φορέα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. α’ της παρ.2 και στην περ. β’ της παρ. 3,γίνονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.).

Άρθρο 31 Παιδικοί σταθμοί αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής– Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4029/2011

 Tο άρθρο 42 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 42

Ειδικές ρυθμίσεις για ίδρυση παιδικών σταθμών και παιδικών εξοχών επ’ ωφελεία τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δικαίωμα στρατωνισμού άγαμου προσωπικού και λειτουργίας τράπεζας αίματος του προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α’ 311) προστίθενται παρ. 8, 9 και 10 ως ακολούθως:

«8. Στον Πειραιά και στις περιοχές όπου έχουν την έδρα τους Λιμενικές Αρχές, δύναται να ιδρύονται παιδικοί σταθμοί, που εγκαθίστανται σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους για τα τέκνα των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, δύναται να ιδρύονται παιδικές εξοχές για τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και τα τέκνα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και θέρετρα για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους. Η ίδρυση, η λειτουργία και η κατάργηση των ανωτέρω καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία των ανωτέρω βαρύνει το Δημόσιο.

Το άγαμο προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται στρατωνισμού στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η ευχέρεια, ή σε άλλα κατάλληλα οικήματα του Δημοσίου, ή σε μισθωμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά οικήματα. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις και οικήματα, δικαιούνται να διαμένουν και έγγαμοι που η οικογένεια τους δεν διαμένει στην έδρα της Υπηρεσίας τους.

 Λειτουργούν τράπεζες αίματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή και σε άλλες πόλεις, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι τράπεζες αίματος στεγάζονται σε στρατιωτικό ή πολιτικό νοσοκομείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η δε λειτουργία τους ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού. Το αίμα είναι προϊόν εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή ιδιωτών και χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στα μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι και τέκνα) και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώματος και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία χορήγησης του αίματος καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ..».».

Νεότερη Παλαιότερη