Π.Ο.Λ. Στη Βουλή το ζήτημα αναγνώρισης της τριετίας για τους καταταγέντες 90-95.
 

Ύστερα από τις παρεμβάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών (Π.Ο.Λ.)  η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή για την αναγνώριση κατά τρία έτη συντάξιμου χρόνου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η «Ερώτηση» απευθύνετε προς τους Υπουργούς Άμυνας κι Εργασίας.

Με την εν λόγω Ερώτηση το ΚΚΕ ζητά από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για να αποσαφηνιστεί ότι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου, που απαιτείται να καταβάλουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχουν καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά και επιθυμούν να αναγνωρίσουν κατά τρία (3) έτη την προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου τους, ενώ το ποσοστό 13,33% που επήλθε με την αύξηση των εισφορών δεν επιβαρύνει τον εργαζόμενο (ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος), αλλά τον εργοδότη (δημόσιο);

Ολόκληρη η Ερώτηση παρακάτω:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Αναγνώριση κατά τρία έτη συντάξιμου χρόνου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Με έγγραφά τους, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (ΠΟΛ), αναφέρονται σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, σε ερώτηση που κατατέθηκε, το οποίο θεωρεί ότι για την προσαύξηση κατά τρία (3) έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών, απαιτείται καταβολή από τον ίδιο τον στρατιωτικό της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής αυτής, το οποίο (ποσοστό) από 01.1.2020 και εφεξής ανέρχεται σε 20%.

Ωστόσο, κατά την άποψη των Ομοσπονδιών, σύμφωνα με το Π.Δ 169/2007, ο ως άνω χρόνος δεν είναι πλασματικός, αλλά πραγματικός συντάξιμος και ως τέτοιος, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.3865/2010, για το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ως άνω Π.Δ (169/2007), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 111482/0092/2016, καθορίζει την κλιμάκωση των ποσοστών των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, δηλαδή του δημοσίου καθώς και το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του  ασφαλισμένου που είναι σταθερό 6,67% και αναφέρει συγκεκριμένα:

1. Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι) που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίζονται επί των μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καταβάλλονται με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων από το Φορέα από τον οποίο μισθοδοτούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας, με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016, για την απόδοση, στους οικείους ασφαλιστικούς Φορείς, των εισφορών για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου και εργοδότη.

2. α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής: Για το έτος 2017 το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών είναι 3,33% και αντίστοιχα για τα επόμενα έτη 2018 6,67%, 2019 10% και από το 2020 και για τα επόμενα έτη 13,33%.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να αποσαφηνιστεί ότι το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του ασφαλισμένου, που απαιτείται  να καταβάλουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έχουν καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά και επιθυμούν να αναγνωρίσουν κατά τρία (3) έτη την προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου τους, ενώ το ποσοστό 13,33% που επήλθε με την αύξηση των εισφορών δεν επιβαρύνει τον εργαζόμενο (ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος), αλλά τον εργοδότη (δημόσιο);

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης


Νεότερη Παλαιότερη